Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na členskou schůzi

P o z v á n k a

na členskou schůzi Bytového družstva Modřany 3101–3103

Botevova 3103/17, 14300 Praha 4 – Modřany

IČO:26492156

 

 

Vážení,

 

představenstvo bytového družstva si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi,

která se bude konat dne

 

27. 4. 2016 v 18,30 hodin

 

v ZŠ RAKOVSKÉHO V PRAZE 12, RAKOVSKÉHO 3136/1,14300 PRAHA 4 - MODŘANY

 

 

Program:

 1. prezence, volba předsedajícího schůze a zapisovatele, ověřovatele zápisu
 2. schválení programu schůze
 3. zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, stav na účtu a v pokladně družstva
 4. schválení řádné účetní závěrky
 5. zpráva o práci představenstva
 6. schválení plánu investičních akcí na rok 2016 a pověření představenstva jejich realizací (např. rekonstrukce střešního pláště)
 7. předložení výsledku zprávy o provedené kontrole stavu hasicích přístrojů a požární bezpečnosti dle vyhl. č.246/2001 Sb., o požární prevenci
 8. jednání a hlasování o převodu bytů do osobního vlastnictví
 9. Různé (dotazy, připomínky, diskuse (podnikání pana Pašníka v družstevním bytě.)
   

 

Vzhledem k důležitosti projednávaných věcí žádáme všechny družstevníky, aby se osobně dostavili na jednání členské schůze, popř. že se nebudou moci zúčastnit osobně, zmocnili některému z družstevníků (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen). Text plné moc je k dispozici na webových stránkách družstva.

 

 

Nebude-li členská schůze usnášeníschopná, vyžádá si to další náklady na nájem prostor pro konání členské schůze.

 

 

Pozvánka je současně v souladu s ustanovením § 636 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích uveřejněna od 11. 4. 2016 na internetových stránkách družstva: www.bd-modrany.estranky.cz a bude zde uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

 

S podklady k jednotlivým bodům členské schůze se můžete až do dne konání členské schůze seznámit v kanceláři bytového družstva, na adrese Botevova 3103/17, Praha 4.

 

 

 

 

představenstvo v. r.